Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16546
Title: Tìm hiểu một số yếu tố tác động đến hành vi thông tin của giảng viên
Authors: Bùi, Hà Phương
Keywords: Hành vi thông tin
Yếu tố tác động
Giảng viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.15-21
Abstract: Hành vi thông tin (information behavior) của giảng viên là toàn bộ hoạt động được giảng viên chủ động thực hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu tin trong giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Bài viết trình bày khái niệm hành vi thông tin theo quan điểm tiếp cận của nhóm nghiên cứu; phân tích một số yếu tố tác động đến hành vi thông tin của giảng viên. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hành vi thông tin của giảng viên trong quá trình thực hiện vai trò của mình trong và ngoài nhà trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16546
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_480.89 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.