Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16548
Title: Nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Văn Hồng
Keywords: Nguồn nhân lực
Thư viện huyện
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.28-32
Abstract: Hiện nay, hoạt động trong các thư viện quận, huyện vẫn còn một số bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, đặc biệt vấn đề về nguồn nhân lực. Bài viết đề cập đến thực trạng nguồn nhân lực trong hệ thống thư viện quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời có những đánh giá về vấn đề này. Từ những đánh giá trên, tác giả đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp về phát triển nguồn nhân lực hệ thống thư viện quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16548
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_323.08 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.