Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16570
Title: Văn hóa dân gian ứng dụng
Authors: An Khanh
Keywords: Văn hóa dân gian
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.73-78
Abstract: Văn hoá dân gian được biết đến trong nhiều thế kỷ. Plutarch (40 - 120 sau công nguyên), tác giả của tác phẩm Roman of Question, đã viết bài luận chính thức đầu tiên về văn hoá dân gian, xem xét nguồn gốc, ý nghĩa của niềm tin và tập quán của người dân với tư cách là nhà văn hoá dân gian (Michael Owen Jones, 1994, tr.1). Tuy nhiên, văn hoá dân gian ứng dụng (applied folklore) - một phân ngành mới của văn hoá dân gian được đề cập đến chỉ trong vài thập kỷ gần đây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16570
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_402.04 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.