Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16575
Title: Bàn về vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong dự thảo Luật Cạnh tranh
Authors: Phạm, Hoài Huấn
Keywords: Miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Luật cạnh tranh
Năm 2004
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 08 .- Tr.26-30,64
Abstract: Trong tương quan so sánh với Luật Canh tranh năm 2004, vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (thỏa thuận) được quy định trong Dự thảo sửa đổi Luật Cạnh tranh ngày 05/03/2018 có nhiều thay đổi (Dự báo). Bên cạnh đó, Dự thảo còn có một số vấn đề cần được tiếp tục hoàn thiện, trong đó có quy định về vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16575
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.