Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16576
Title: Tăng cường quản lý chính sách dân tộc trên cơ sở phân định miền núi, vùng cao và vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển
Authors: Nguyễn, Lâm Thành
Nguyễn, Văn Tiến
Keywords: Phân định địa bàn miền núi
Vùng cao
Vùng dân tộc thiểu số
Miền núi
Phát triển kinh tế - xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 08 .- Tr.31-35,40
Abstract: Để có các căn cứ hoạch định chính sách, tạo các điều kiện, cơ chế đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, Chính phủ đã có chủ trương và tổ chức thực hiện việc phân định của địa bàn miền núi, vùng cao, phân định vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo trình độ phát triển. Kết quả phân định là các căn cứ quan trọng để Nhà nước ban hành một số cơ chế, chính sách ưu tiên, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm ổn định, năng cao đời sống cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16576
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.