Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16580
Title: Kỹ năng tổ chức, điều hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ của Thẩm phán
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Vũ, Thị Hương
Keywords: Kỹ năng tổ chức, điều hành
Phiên họp
Kiểm tra
Giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ
Thẩm phán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 18 .- Tr.01-08
Abstract: Bài viết tập trung vào các kỹ năng của Thẩm phán trong tổ chức, điều hành phiên họp đối với phần kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ. Để tổ chức, điều hành tốt, đạt hiệu quả, thành công phiên họp Thẩm phán phải có các kỹ năng cơ bản sau: xác định thời gian, địa điểm, chuẩn bị mở phiên họp và kỹ năng điều hành phiên họp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16580
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.