Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16585
Title: Tổ chức thi hành pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 - Nhân tố đảm bảo thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong đời sống nhà nước và xã hội
Authors: Trần, Ngọc Đường
Keywords: Tổ chức thi hành pháp luật
Hiến pháp năm 2013
Nguyên tắc pháp quyền
Nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 09 .- Tr.9-14
Abstract: "Tổ chức thi hành Hiến pháp..." hay viết ngắn gọn "Tổ chức thi hành pháp luật" lần đầu tiên được quy định trong nhiều điều luật của Hiến pháp năm 2013. Tìm hiểu các quy định mới về tổ chức thi hành pháp luật của Hiến pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với việc đưa Hiến pháp và pháp luật đi vào đời sống nhà nước và xã hội, làm cho nó được thực hiện trong thực tiễn, mà còn tác động trở lại đối với hoạt động lập pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động lập pháp. Đó chính là nhân tố đảm bảo thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và trong đời sống xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16585
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.18 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.