Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16588
Title: Cần nhận thức thống nhất về dấu hiệu pháp lý của đồng phạm trong thực tiễn áp dụng pháp luật
Authors: Nguyễn, Minh Hải
Phạm, Ngọc Cao
Keywords: Khái niệm đồng phạm
Dấu hiệu của đồng phạm
Dấu hiệu pháp lý trong đồng phạm
Dấu hiệu pháp lý của đồng phạm
Quy định về đồng phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 09 .- Tr.47-56
Abstract: Trong thực tế, mỗi tội phạm cố ý có thể do một người thực hiện, nhưng cũng có thể do nhiều người cùng cố ý thực hiện. Trường hợp tội phạm do một người thực hiện, pháp luật hình sự Việt Nam gọi là "phạm tội riêng lẽ" (hay đơn lẻ), trường hợp nhiều người cùng cố ý thực hiện một tội phạm được gọi là "đồng phạm". Nhận thức đúng đắn các dấu hiệu pháp lý của đồng phạm là tiền đề xác định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, qua đó, đảm bảo hoạt động cho các cơ quan tố tụng xác định được đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm. Dưới góc nhìn từ hoạt động thực tiễn, bài viết khái quát lịch sử lập pháp về khái niệm đồng phạm, chỉ ra các dấu hiệu pháp lý của đồng phạm được lý luận và thực tiễn xét xử thừa nhận, từ đó vận dụng vào giải quyết một tình huống pháp lý có sự xung đột quan điểm giữa các cơ quan tố tụng và đưa ra khuyến nghị khi áp dụng pháp luật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16588
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.