Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16608
Title: Lập dự toán ngân sách theo kết quả đầu ra và thực tiễn lập dự toán chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập ở tỉnh Thanh Hóa
Authors: Nguyễn, Thị Loan
Keywords: Dự toán ngân sách địa phương
Kết quả đầu ra
Giáo dục công lập
Dự toán chi
Thanh Hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.14-18
Abstract: Bài viết này nghiên cứu các quy định về dự toán ngân sách theo kết quả đầu ra trên cơ sở điều tra thực tế ngân sách địa phương cho ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và trình bày quan điểm và kiến nghị để cải thiện hiệu quả của quá trình lập ngân sách cho ngành giáo dục và đào tạo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16608
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_343.2 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.