Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16616
Title: Tình hình sinh lời của các doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết trong những năm gần đây
Authors: Phạm, Thị Quyên
Keywords: Doanh nghiệp
Xi măng
Sinh lời
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.35-38
Abstract: Trong những năm qua các doanh nghiệp xi măng đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc phát triển đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển về số lượng doanh nghiệp sản xuất xi măng và sự suy thoái của nền kinh tế đã dẫn tới dư thừa nguồn cung về xi măng, khiến nhiều doanh nghiệp không phát huy được năng lực sản xuất; chi phí sản xuất tăng dẫn tới khả năng sinh lời thấp. Vì vậy, việc nhận thức đầy đủ được bối cảnh chung của nền kinh tế, thực trạng của ngành và của từ doanh nghiệp, qua đó tìm biện pháp vược qua khó khăn cho các doanh nghiệp luôn là vấn đề trăn trở của các nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất xi măng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ đi sâu nghiên cứu về tình hình sinh lời của các doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16616
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_291.5 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.