Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16627
Title: Những nhân tố tác động đến ý định chấp nhận sản phẩm Mobile Banking của khách hàng cá nhân - Nghiên cứu điển hình đối với ngân hàng Vietcombank
Authors: Nguyễn, Bình Minh
Trịnh, Xuân Trường
Keywords: Hành vi hợp lý
Hành vi có kế hoạch
Chấp nhận sản phẩm
Mobile banking
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.57-60
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố tác động đến ý định chấp nhận sản phẩm mobile banking. Mô hình nghiên cứu và thang đo được xây dựng trên các lý thuyết; các nghiên cứu trong và ngoài nước. Phương pháp nghiên cứu được dùng trong nghiên cứu là phương pháp định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn nhân tố tác động đến ý định chấp nhận sản phẩm mobile banking gồm: nhận thức sự hữu ích; chuẩn chủ quan; tính dễ sử dụng và kiểm soát hành vi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16627
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_487.74 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.