Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1663
Title: Comodo Endpoint Protection giải pháp bảo vệ điểm cuối tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn...
Keywords: Comodo endpoint protection
Giải pháp bảo vệ điểm cuối
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 306 .- Tr.14-15
Abstract: Comodo Client kết hợp toàn bộ nền tảng mặc định từ chối của chúng tôi vào một ứng dụng khách nhẹ nhàng (chỉ 10MB), được triển khai và quản lý thông qua nền tảng quản lý thống nhất. Sử dụng sức mạnh từ whitelist chữ ký số và blacklist phần mềm độc hại của chúng tôi và một môi trường cô lập đặc biệt cho những tập tin chưa rõ nền tảng mặc định từ chối ngăn mọi malware thực thi trên thiết bị. VirusScope với Trí tuệ nhân tạo/ Máy học (AI/Machine Learning) cung cấp khả năng xác định độ tin cậy của những tập tin chưa rõ ngay trên thiết bị, và để tăng tốc độ xác định này, những tập tin đó cũng đồng thời được gửi đến Valkyrie.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1663
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.