Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16635
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh Nghệ An nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh
Trần, Thị Hoàng Mai
Hoàng, Thị Cẩm Thương
Keywords: Nâng cao chất lượng
Nguồn nhân lực trình độ cao
Tỉnh Nghệ An
Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 542 .- Tr.25-27
Abstract: Thực tế cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực lao động nói chung và nguồn nhân lực trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế theo hướng CNH - HĐH của tỉnh Nghệ An vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: thiếu hụt một lượng lớn lao động để đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, tỷ lệ lao động kỹ thuật còn thấp, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế, chưa xây dựng được tác phong công nghiệp... Đồng thời, sự chuyển dịch mô hình, cơ cấu kinh tế dẫn đến mối quan hệ cung cầu thay đổi, hoạt động đào tạo tại các cơ sở đào tạo đáp ứng được xu thế sử dụng lao động của doanh nghiệp, vẫn còn tình trạng các cơ sở đào tạo còn đào tạo theo năng lực sẵn có chứ chưa đào tạo theo nhu cầu thị trường hoặc đào tạo nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đồng thời, công tác dự báo nhu cầu, biến động của thị trường lao động đạt hiệu quả chưa cao...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16635
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.