Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16637
Title: Quản lý đầu tư công: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Việt Nga
Keywords: Quản lý đầu tư công
Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.72-76
Abstract: Tại Việt Nam, nguồn vốn đầu tư công là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ hoạt động của các thành phần kinh tế. Trong thời gian qua, bên cạnh những đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế xã hội thì việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Bài viết tập trung làm rõ kinh nghiệm quốc tế về quản lý đầu tư công và bài học cho Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp cho Việt Nam tăng cường quản lý đầu tư công hiệu quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16637
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.