Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16645
Title: Đánh giá những chuyển biến trong điều hành chính sách tỷ giá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Đánh giá những chuyển biến
Điều hành chính sách tỷ giá
Việt Nam
Bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 542 .- Tr.51-53
Abstract: Chính sách tỷ giá (CSTG) là một trong những công cụ quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, hướng đến tự do hóa tài chính, nhưng cần đảm bảo duy trì chính sách tiền tệ độc lập, CSTG trở thành công cụ linh hoạt để cân bằng ba góc của tam giác bất khả thi. Bài viết này tập trung phân tích những chuyển biến trong điều hành tỷ giá của NHNN theo ba giai đoạn cơ bản: (1), giai đoạn trước và gia nhập chính thức WTO (từ 2000 - 2008); (2), giai đoạn sau gia nhập WTO và theo đuổi cơ chế neo tỷ giá (từ 2009 - 2015); (3), giai đoạn điều hành tỷ giá trung tâm (2016 - nay).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16645
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.212.99.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.