Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16651
Title: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS 41) trong doanh nghiệp nông nghiệp: Nghiên cứu trường hợp công ty TNHH Giống Thủy sản Hải Long
Authors: Lại, Phương Thảo
Bùi, Thị Hằng
Đỗ, Quang Giám
Keywords: Chuẩn mực kế toán quốc tế
IAS 41
Doanh nghiệp nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.64-67
Abstract: Minh bạch hóa thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC), tạo niềm tin cho nhà đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực vốn chứa đựng nhiều rủi ro như nông nghiệp luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Bài viết này tập trung nghiên cứu vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS 41) có thể đảm bảo sự hài hòa trên cơ sở kết hợp tính hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế với tính khoa học (thông tin chi phí chính xác). Thông qua phân tích những ưu điểm và hạn chế của người sử dụng IAS 41 trong các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam, vận dụng IAS 41 dựa trên sự liên quan của các loại tài sản và chi phí được coi là một giải pháp để các nhà doanh nghiệp cân nhắc. Kết quả phân tích từ nghiên cứu trường hợp tại công ty TNHH Giống thủy sản Hải Long cho thấy áp dụng IAS 41 dựa trên sự liên quan tài sản và chi phí, cung cấp thông tin tài chính chính xác song vẫn đảm bảo tính hòa hợp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16651
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_677.63 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.