Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16653
Title: Cơ chế tự chủ - "chìa khóa " huy động nguồn tài chính cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Authors: Trần, Thế Lữ
Keywords: Giáo dục nghề nghiệp
Huy động nguồn tài chính
Tự chủ tài chính
Chất lượng đào tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.68-71
Abstract: Trong những năm qua, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có những bước phát triển về quy mô, từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những hiệu quả đáng kể. Tuy nhiên, đứng trước một thị trường lao động năng động và thay đổi nhanh chóng trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn chưa thay đổi theo kịp với yêu cầu. Một trong những nguyên nhân phải kể đến là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa huy động được nguồn tài chính để đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành. Bài viết tập trung nghiên cứu về việc trao quyền tự chủ nhiều hơn cho cơ sở giáo dục và nghề nghiệp thông qua thực hiện tự chủ tài chính bao gồm: chính sách ưu đãi về thuế; tín dụng ưu đãi của Nhà nước; huy động nguồn tài chính có sự tham gia của khu vực tư nhân và các doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16653
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.