Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16654
Title: Cảm nhận về sự lừa dối (Perceived Deception) và hành vi của khách hàng
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Cảm nhận
Sự lừa dối (Perceived Deception)
Hành vi của khách hàng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 542 .- Tr.72-74
Abstract: Bài viết này đưa ra góc nhìn từ phía người tiêu dùng khi nhận thức bị lừa dối và hậu quả của sự lừa dối. Trên thực tế người ta biết rất ít về hậu quả của sự nhận thức lừa dối hoặc các tiền đề của sự nhận thức lừa dối. Các nghiên cứu về cả hai loại lừa dối sử dụng các khung lý thuyết khác nhau, làm phức tạp các so sánh giữa các nghiên cứu. Ngoài ra, bài viết này cũng nói về việc tích hợp nhận thức và đánh lừa khách quan vào các lý thuyết hiện hành về hành vi của người tiêu dùng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16654
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.