Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16663
Title: Vai trò của chính sách tài chính vĩ mô đối với phát triển sản xuất nông nghiệp sạch
Authors: Nguyễn, Thị Thương Huyền
Nguyễn, Thị Thanh Hoài
Keywords: Tài chính vĩ mô
Nông nghiệp sạch
Hoạt động sản xuất
Chính sách nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.16-20
Abstract: Nông nghiệp Việt Nam chủ yếu dựa trên quy mô hộ nhỏ lẻ là chính, năng suất lao động thấp, sản xuất bấp bênh. Điều đáng lo lắng hiện nay là tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng và hóa chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chất cấm trong bảo quản và chế biến thực phẩm. Những điều này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của nông dân mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng và cộng đồng, ảnh hưởng đến môi trường. Do vậy, cần thay đổi tư duy làm nông nghiệp, để hướng tới sản phẩm sạch đang là chiến lược phát triển bền vững cho Việt Nam, không chỉ là lĩnh vực nông nghiệp mà còn vì an sinh xã hội. Muốn hổ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp sạch nhà nước cần sử dụng các cơ chế, công cụ, chính sách khác nhau, một trong các chính sách có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển nông nghiệp sạch nói riêng là chính sách tài chính vĩ mô như chính sách thuế, chính sách chi NSNN, chính sách tín dụng ngân hàng và chính sách bảo hiểm nông nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16663
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_422.53 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.