Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16671
Title: Hệ thống pháp lý kế toán của Việt Nam ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS trong đào tạo kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam
Authors: Ngô, Thị Thu Hồng
Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Hệ thống pháp lý
IFRS
Đào tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.21-25
Abstract: Những quy định chung ở Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán cơ bản làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chình nhằm được sự đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được nhiều người thừa nhận. Những quy định này có ảnh hưởng không nhỏ tới việc áp dụng IFRS vào Việt Nam, từ đó ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS trong đào tạo kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16671
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_406.76 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.