Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16672
Title: Quy định xử lý đảng viên vi phạm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Quy định xử lý đảng viên vi phạm
Tăng cường kỷ luật
Kỷ cương của Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.5-7,14
Abstract: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Vì vậy, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định kỷ luật đảng là kỷ luật sắt, nghĩa là “nghiêm túc và tự giác”. Kỷ luật là sức mạnh của Đảng, vì Đảng ta tuy nhiều người nhưng khi hành động thì chỉ như một người. Vì vậy, Điều lệ Đảng đã quy định rõ: “Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16672
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_318 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.