Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16674
Title: Phú Yên: Hiệu quả từ gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khoá XI và XII )
Authors: Lương Đức
Đoàn Anh
Keywords: Phú Yên
Hiệu quả từ gắn việc học tập
Làm theo Bác
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Khóa XI
Khóa XII
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.11-14
Abstract: Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Phú Yên bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa Xl) - Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16674
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_346.63 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.