Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16675
Title: Kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ở Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật
Authors: Đức Hà
Keywords: Kết quả bước đầu
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Khóa XII
Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.15-17
Abstract: Sau hơn một năm Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) không chỉ đưa vào nội dung kiểm điểm trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, mà còn niêm yết 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" ở 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc, phòng làm việc của cán bộ, chiến sỹ để mỗi người "Tự soi, tự sửa", tự điều chỉnh hành vi chuẩn mực về tư cách, đạo đức, lối sống đối với bản thân, cũng như công việc hằng ngày tại cơ quan, đơn vị, đã góp phần giảm vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16675
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_270.02 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.