Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16678
Title: Chuyển biến tích cực trong chấp hành kỷ luật đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Giang
Authors: Trọng Đức
Keywords: Chuyển biến tích cực
Chấp hành kỷ luật đảng
Đảng bộ thành phố Hà Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.26-28
Abstract: Thành phố Hà Giang là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Hà Giang. Đảng bộ thành phố hiện có 48 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 4.348 Đảng viên. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng luôn nhận thức rõ trách nhiệm và vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát. Do đó đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngăn ngừa vi phạm, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành kỷ luật đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16678
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_242.11 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.