Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16683
Nhan đề: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Nâng cao chất lượng
Công tác kiểm tra
Ủy ban kiểm tra
Tỉnh ủy
Thành ủy
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.44-46,50
Tóm tắt: Ủy ban kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy, thành ủy do ban chấp hành cùng cấp bầu ra giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố. UBKT tỉnh ủy, thành ủy có hai chức năng cơ bản: Một là, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng. Hai là, tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong đó UBKT Trung ưng thường xuyên chỉ đạo, về mặt nghiệp vụ công tác kiểm tra; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của UBKT tỉnh ủy, thành ủy.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16683
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_306.06 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.