Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16688
Title: Đảng bộ quân khu 5 ba năm liền không có tổ chức đảng vi phạm
Authors: Trọng Thành
Keywords: Đảng bộ quân khu 5
Ba năm liền
Không có tổ chức đảng vi phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.57-59
Abstract: Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, Đảng ủy Quân khu 5 luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, đồng thời phân công các đồng chí Đảng ủy viên, ủy viên UBKT phụ trách theo từng lĩnh vực, địa bàn, đơn vị. Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; chú trọng vào những lĩnh vực bức xúc, nổi cộm, dễ nảy sinh tiêu cực; những tổ chức đảng còn có khuyết điểm, hạn chế, đã được cấp ủy góp ý sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Cùng với ban hành Nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của đảng, hướng dẫn của UBKT Trung ương, Quân ủy Trung ương. Nhờ có sự kiểm tra giám sát hàng năm của cấp ủy đảng địa phương cùng với việc thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và hướng dẫn của UBKT Trung ương, Quận ủy Trung ương. Chính vì thế Đảng bộ quân khu 5 ba năm liền không có tổ chức đảng vi phạm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16688
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_253.62 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.