Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16693
Title: Tinh thần mẫn cán vì dân của các quan thời vua Minh Mệnh
Authors: Thạch, Thuyết Hà
Keywords: Tinh thần mẫn cán vì dân
Các quan thời vua Minh Mệnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.71-72
Abstract: Tháng năm, năm Quý Tỵ đời Vua Minh Mệnh (tháng 6 năm 1833), bộ Công (một trong sáu bộ của triều đình phong kiến, chuyên trách về giao thông, đê điều) bàn tâu: "Nha môn Đê chính đã bãi bỏ, công việc phòng đê đều do tổng đốc, tuần phủ các tỉnh quản lĩnh. Nhưng trong đó, có những sự thể không được giống như trước. Nếu cứ một mực theo chương trình trước đã định thì e làm việc có chỗ không đúng. Vậy xin châm chước để định lại".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16693
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_149.26 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.