Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16698
Title: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Authors: Tô, Quang Thu
Keywords: Công tác kiểm tra
giám sát
Góp phần
Thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII
Tăng cường xây dựng
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.13-17
Abstract: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã góp phần quan trọng vào việc: Thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng; đổi mới và nâng cao phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, làm cho Đảng ta đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng mà nhân dân, dân tộc tin cậy giao phó. Trong tình hình và bối cảnh hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng càng quan trọng hơn. Nhận thức rõ điều này, Đảng ta đã xác định giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một trong 4 nhóm giải pháp đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa" trong nội bộ. (Nghị quyết số 04, ngày 30-10-2016 - gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16698
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.