Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16699
Title: Xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Xây dựng
Nền tảng đạo đức cách mạng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.18-21
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức. Người đã nói, viết nhiều nhất về vấn đề đạo đức. Người đã đưa ra các tiêu chuẩn đạo đức mới và phân tích rõ mối quan hệ biện chứng giữa “đức” với “tài”. Người cho rằng: Đức là gốc, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó và có tài mà không có đức là người vô dụng. Người đã chỉ rõ: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nước thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Người còn so sánh một cách hình ảnh là: Trời có bốn mùa “Xuân, Hạ, Thu, Đông”. Đất có bốn phương “Đông, Tây, Nam, Bắc”. Người có tứ đức “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”. Người cho rằng, thiếu một Mùa thi không thành Trời. Thiếu một Phương thì không thành Đất. Thiếu một Đức thì không thành Người. Tư tưởng của Bác mãi đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị làm nền tảng đạo đức cách mạng mà Đảng ta đã dày công xây dựng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16699
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.