Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16710
Title: Sự cần thiết kiểm toán trách nhiệm kinh tế của cán bộ quản lý do kiểm toán Nhà nước thực hiện
Authors: Hoàng, Thanh Hạnh
Vũ, Anh Tú
Keywords: Kiểm toán trách nhiệm kinh tế
Kiểm toán nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.38-39,51
Abstract: Kiểm toán trách nhiệm kinh tế (KTTNKT) là một công cụ quan trọng để giám sát, đánh giá cán bộ lãnh đạo trước khi bổ nhiệm và được giao các vị trí quan trọng; là một trong các thước đo đánh giá năng lực, trình độ và bản lĩnh cán bộ để bồi dưỡng, đào tạo, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, cách chức và luân chuyển cán bộ; đồng thời là biện pháp quan trọng để bảo vệ cán bộ. Đặc điểm của KTTTKT đối với cán bộ quản lý là loại hình kiểm toán hỗn hợp, đặc biệt nhấn mạnh kiểm toán tuân thủ. Chủ thể của loại kiểm toán này hiện nay chỉ có kiểm toán nhà nước (KTNN) mới có thể đầy đủ pháp lý, nhân sự và kinh phí để thực hiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16710
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_241 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.