Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16718
Title: Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Hải Hoàn
Keywords: Doanh nghiệp xã hội
Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội
Phát triển bền vững
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.38-50
Abstract: Trên thế giới mô hình doanh nghiệp xã hội đã chứng minh được vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững và công bằng xã hội. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội mới bắt đầu được hình thành nhằm thúc đẩy sự phát triển của mô hình này. Một số cơ quan / tổ chức nhà nước và tư nhân tham gia hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội tạo ra những hoạt động thiết thực nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế và vấp phải nhiều khó khăn thách thức. Bài viết này là kết quả nghiên cứu thực trạng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay với năm cấu phần cơ bản là: chính sách – pháp lý, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ trung gian, đào tạo – nghiên cứu và truyền thông. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16718
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.