Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16789
Title: Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) và chính sách FDI tại Việt Nam
Authors: Cao, Phương Thảo
Keywords: FDI
ACIA
AFC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.62-65
Abstract: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các liên kết kinh tế quốc tế được hình thành trên diện rộng đã có tác động sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống kinh tế mỗi nước thành viên, trong đó có hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong bối cảnh ASEAN đang trải qua những năm đầu tiên thực hiện các cam kết trong một Cộng đồng kinh tế chung – Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), dòng vốn FDI là nguồn lực tài chính quan trọng mà Việt Nam cần tận dụng. Vì vậy, AEC được xem là động cơ cho FDI vào Việt Nam. Trong phạm vi bài viết, trên cơ sở phân tích một số điểm chính của Hiệp định Đầu tư Toàn diện trong ASEAN (ACIA) – một trong năm Hiệp định cốt lõi của AEC – tác giả sẽ đánh giá một số tác động của Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN đến chính sách FDI hiện nay tại Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các cam kết của AEC.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16789
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_335.92 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.