Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1695
Title: Nâng cao chất lượng công tác giám sát dự án đầu tư công tại tỉnh Sơn La
Authors: Nguyễn, Hồng Nhung
Keywords: Giám sát
Dự án đầu tư công
Sơn La
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 9 .- Tr.35-37
Abstract: Nghiên cứu này hướng đến việc nâng cao chất lượng công tác giám sát dự án đầu tư công nhằm đánh giá hiệu quả quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công ở tỉnh Sơn La. Bài viết cũng dựa trên phương pháp điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu đối với 189 cán bộ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh về công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trong giai đoạn 2011 -2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung, công tác giám sát dự án đầu tư công tỉnh Sơn La qua các năm đã dần cải thiện về chất lượng, mức độ tin cậy; thông qua công tác giám sát, đánh giá đầu tư, nhiều sai sót trong quá trình đầu tư đã phần nào được phát hiện, kiến nghị điều chỉnh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1695
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_260.34 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.