Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16959
Title: Bài học kinh nghiệm trong xây dựng quỹ phát triển cộng đồng ở Việt Nam
Authors: Hoàng, Vũ Quang
Keywords: Quỹ
Phát triển cộng đồng
Nông thôn
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 04 .- Tr.41-47
Abstract: Hiện nay, nhiều quỹ phát triển cộng đồng (PTCĐ) đã được triển khai trong nhiều chương trình, dự án ở nhiều địa phương khác nhau. Các quỹ này đã chứng minh tính hiệu quả như đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, huy động được sự đóng góp và tham gia của cộng đồng, nâng cao năng lực của cộng đồng. Nhiều bài học kinh nghiệm hay đã xuất hiện trong nhiều mô hình quỹ PTCĐ. Bài viết tổng kết lại những bài học kinh nghiệm hay trong xây dựng và vận hành quỹ phát triển cộng đồng tại một số tỉnh trên các khía cạnh môi trường thể chế, tổ chức bộ máy quản lý, nội dung và cơ chế hoạt động, nguồn vốn của quỹ và nâng cao năng lực quản lý quỹ. Những bài học này có thể giúp ích cho việc phát triển quỹ xây dựng nông thôn mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16959
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.