Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17023
Title: Sự phát triển của khu vực tài chính – ngân hàng và bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Phú Hà
Keywords: Tài chính
Bảo hiểm
Ngân hàng Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 05 .- Tr.35-45
Abstract: Hệ thống tài chính của Việt Nam đã phát triển những nền tảng quan trọng nhất, với trọng tâm là hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, thị trường chứng khoán và mạng lưới các doanh nghiệp bảo hiểm. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam sở hữu một số lượng hạn chế các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (TC-NH-BH), song quy mô vốn sản xuất kinh doanh, quy mô vốn đầu tư cho tài sản cố định và tài chính dài hạn của doanh nghiệp TC-NH-BH nằm ở nhóm cao nhất so với các ngành kinh tế khác. Đây cũng là lĩnh vực kinh tế thu hút nhiều lao động nữ với thu nhập bình quân đầu người là cao nhất. Dựa trên các số liệu chính thức do Tổng Cục thống kê công bố giai đoạn 2011- 2015 và Ngân hàng thế giới công bố giai đoạn 2011 - 2016, bài viết tập trung làm rõ các khía cạnh phát triển TC-NH-BH của Việt Nam trên các nội dung: (i) Sự phát triển của khu vực TC-NH-BH ở Việt Nam thời gian qua; (ii) So sánh một số chỉ tiêu phát triển tài chính, ngân hàng Việt Nam với các quốc gia khác; (iii) Đánh giá chung và kết luận về thực trạng phát triển của khu vực TC-NH-BH nhằm thúc đẩy tầm quan trọng và vai trò của khu vực này trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17023
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.