Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17036
Title: Hoàn thiện hệ thống pháp luật hạn chế sai phạm của cán bộ, đảng viên
Keywords: Hoàn thiện hệ thống pháp luật
Hạn chế sai phạm
Cán bộ
Đảng viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.7-9
Abstract: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được xác định là chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chủ trương trong việc bổ sung, phát triển, hoàn thiện các quan điểm, nguyên tắc và phương pháp của công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17036
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.12.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.