Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17037
Title: Tây Ninh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra
Keywords: Tây Ninh
Nâng cao chất lượng
Đội ngũ cán bộ kiểm tra
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.10-11,55
Abstract: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong năm 2017. Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Tây Ninh sẽ quyết liệt trong việc xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra theo hướng tinh và gọn, trong đó chú trọng nâng cao về chất lượng. Kiến nghị Trung ương, chỉ đạo, thống nhất, hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng mô hình tổ chức bộ máy Uỷ ban Kiểm tra các cấp thống nhất trong cả nước, trước mắt là cho cấp tỉnh; quy định các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể và chế độ hợp lý để nâng cao chất lượng thành viên Uỷ ban Kiểm tra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17037
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.