Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17038
Title: Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống
Keywords: Quy định
Công tác kiểm tra
Tổ chức Đảng
Tu dưỡng
Rèn luyện đạo đức
Lối sống
Cán bộ
Đảng viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.12-16
Abstract: Ngày 03-01-2018, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tạp chí Kiểm tra đăng toàn văn Quy định.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17038
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.12.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.