Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1704
Title: Giá trị thương hiệu, giá trị cảm nhận tài sản và chất lượng đời sống người tiêu dùng trong ngành bán lẻ : Trường hợp các siêu thị bán lẻ tại Việt Nam
Authors: Lê, Quang Bình
Keywords: Giá trị thương hiệu
Giá trị cảm nhận tài sản
Chất lượng đời sống người tiêu dùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 9 .- Tr.41-44
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá mối quan hệ giữa giá trị thương hiệu, giá trị cảm nhận tài sản và chất lượng đời sống người tiêu dùng trong các siêu thị bán lẻ tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị thương hiệu tác động có ý nghĩa lên giá trị cảm nhận tài sản và giá trị cảm nhận tài sản tác động tích cực lên chất lượng đời sống người tiêu dùng. Trong đó, yếu tố quan trọng tạo nên giá trị cảm nhận tài sản chính là giá trị thương hiệu, còn yếu tố chính tạo nên chất lượng đời sống người tiêu dùng chính là giá trị cảm nhận tài sản.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1704
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_354.36 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.