Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17044
Nhan đề: Nghĩ về văn hóa cao nhất trong kiểm tra, kỷ luật Đảng
Tác giả: Cao, Văn Thống
Từ khoá: Nghĩ về văn hóa cao nhất
Công tác kiểm tra
Kỷ luật đảng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.31-33,40
Tóm tắt: Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng phải là “đạo đức”, là “văn minh". Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao ý thức tự giác tự phê bình, phải chủ động, tự giác kiểm thảo, tự nhận trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của cá nhân với trách nhiệm của tập thể. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải biết đề cao việc “tự soi" “tự răn”, “tự tu”, “tự dưỡng”, “tự rèn”, “tự chịu trách nhiệm”, “tự sửa” và “tự xử". Thấm nhuần tư tưởng của Bác các cấp trong Đảng từ trung ương đến địa phương thường xuyên giám sát, kiểm tra cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm văn hóa cao nhất trong công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng là “văn hóa tự xử".
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17044
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.55 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.