Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17046
Nhan đề: Nâng cao chất lượng công tác giám sát của các cấp ủy trong tình hình mới
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Nâng cao chất lượng
Các cấp ủy
Công tác giám sát
Tình hình mới
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.37-40
Tóm tắt: Giám sát trong Đảng là nhiệm vụ mới thực hiện từ nhiệm kỳ Đại hội X (năm 2006) đến nay. Việc thực hiện công tác giám sát của các cấp uỷ đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nhắc nhở, cảnh báo, uốn nắn những tổ chức đảng, đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm. Qua giám sát các cấp ủy từ trung ương đến cơ sở vẫn còn mặt hạn chế và thiếu sót, khuyết điểm cần kiểm điểm. Do vậy, nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát của các cấp uỷ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng công tác giám sát của cấp ủy trong tình hình hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17046
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.56 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.