Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17055
Title: Chính sách đối ngoại trung lập, không liên kết của Miến Điện giai đoạn 1948 – 1962
Authors: Hoàng, Thị Minh Hoa
Lê, Thị Quí Đức
Keywords: Miến Điện
Chính sách đối ngoại
Trung lập
Không liên kết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 06 .- Tr.18-23
Abstract: Xuất phát từ tình hình trong nước sau khi giành được độc lập (1948) cũng như những diễn biến phức tạp của bối cảnh quốc tế, khu vực trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Miến Điện đã nối dài chính sách đối nội với những sự điều chỉnh kịp thời, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo công cuộc tái thiết nền kinh tế, qua đó, duy trì và tối đa hóa lợi ích quốc gia nói chung. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến quá trình hình thành chính sách đối ngoại của Miến Điện, đồng thời lý giải căn nguyên cũng như phân tích nội dung cốt lõi trong chính sách đối ngoại của quốc gia Đông Nam Á này dưới thời Thủ tướng U Nu (1948 – 1962).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17055
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.96 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.