Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17059
Title: Vị thế của thương cảng Hà Tiên trong hệ thống thương mại quốc tế thế kỷ XVII – XVIII
Authors: Đinh, Tiến Hiếu
Keywords: Hà Tiên
Người Hoa
Thương cảng
Đàng Trong
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 06 .- Tr.42-50
Abstract: Ngay từ đầu Công nguyên, vùng đất Nam Bộ Việt Nam ngày nay đã được các nhà hàng hải và thương nhân quốc tế biết đến như là một trung tâm thương mại lớn nhất của Đông Nam Á cổ đại. Vùng đất này nằm giữ tuyến giao lưu của các luồng thương mại. Các dự án chính trị, di dân, và các nền văn hóa trong và ngoài khu vực. Tuy nhiên vùng đất này, đặc biệt là thương cảng Hà Tiên vẫn còn những khoảng trống, chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống. Trên cơ sở những kết quả của các nhà nghiên cứu đi trước, bài viết tập trung tìm hiểu quá trình hình thành thương cảng Hà Tiên, từ đó, phát dựng lại hoạt động trao đổi, buôn bán của thương cảng này với các thương cảng khác ở trong nước và quốc tế. Mặt khác, thông qua sự tìm hiểu, phân tích giúp chúng ta có cái nhìn khách quan, đầy đủ về vị thế, vai trò của thương cảng Hà Tiên trong hệ thống thương mại quốc tế thế kỷ XVII – XVIII.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17059
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.