Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17060
Title: Tìm hiểu về cơ quan hành chính nhà nước ở Thái Lan hiện nay
Authors: Hà, Lê Huyền
Keywords: Thái Lan
Bộ máy nhà nước
Tổ chức hành chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 06 .- Tr.51-59
Abstract: Nghiên cứu hệ thống bộ máy hành chính nhà nước Thái Lan có thể hiểu là việc nghiên cứu thành phần hay cơ cấu, cách tổ chức các cơ quan đơn vị của hệ thống hành chính, qua đó sẽ hiểu được mối liên hệ, phân cấp quản lý cũng như các cơ quan ban ngành từ cấp trung ương đến cấp địa phương đã xây dựng thành một hệ thống bộ máy hành chính nhà nước Thái Lan hoàn chỉnh. Việc tìm hiểu nghiên cứu về cơ cấu tổ chức hệ thống bộ máy hành chính sẽ giúp chúng ta hiểu được quy trình ban bố các chính sách, lập kế hoạch, theo dõi thực hiện kế hoạch đã đề ra nhằm đảm bảo đưa chính sách công hay các dịch vụ công cộng tới người dân, người sử dụng dịch vụ của Thái Lan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17060
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.92 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.