Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1718
Title: Quyền được hưởng an sinh xã hội trong Luật Nhân quyền quốc tế và những vấn đề đặt ra với Việt Nam
Authors: Vũ, Công Giao
Nguyễn, Thùy Dương
Keywords: Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa
Quyền được hưởng an sinh xã hội
Tuyên ngôn toàn thế giới về Nhân quyền
Công ước quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội, văn hoá
Hiến pháp năm 2013
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 01 .- Tr.13-23
Abstract: Quyền được hưởng an sinh xã hội là một trong những quyền kinh tế, xã hội cơ bản của con người và đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn toàn thế giới về Nhân quyền năm 1948 và một số văn kiện quốc tế quan trọng khác. Ở Việt Nam, quyền được hưởng an sinh xã hội đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, song việc đảm bảo quyền này trên thực tế hiện đang gặp một số khó khăn. Các tác giả bài viết cho rằng, để bảo đảm quyền này, Nhà nước cần huy động các nguồn tài chính ngoài ngân sách cho các chương trình an sinh xã hội. Thêm vào đó, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các chủ thể liên quan và mở rộng quy định về chủ thể của quyền này phù hợp với hướng dẫn của các cơ quan nhân quyền Liên hiệp quốc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1718
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_768.07 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.