Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1722
Title: Vai trò của giáo dục tiếng Hoa trong việc gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Lào
Authors: Dương, Văn Huy
Keywords: Lào
Người Hoa
Giáo dục tiếng Hoa
Trung Quốc
Ảnh hưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 01 .- Tr.44-52
Abstract: Giáo dục tiếng Hoa (tức hệ thống các trường dạy bằng tiếng Hoa của cộng đồng người Hoa) là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển cộng đồng người Hoa ở nước ngoài. Sự phát triển của hệ thống các trường tiếng Hoa cũng là một trong những dấu hiệu quan trọng để nhìn nhận thực trạng bức tranh người Hoa ở các nước, đồng thời trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu thì văn hóa Trung Hoa trong đó có tiếng Hoa và hoạt động giáo dục các trường tiếng Hoa cũng được coi là kênh quan trọng để Trung Quốc gia tăng “ảnh hưởng mềm” ra bên ngoài. Với quan điểm trên, chúng tôi tập trung phân tích thực trạng phát triển các trường tiếng Hoa ở Lào hiện nay. Từ đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn sự gia tăng ảnh hưởng yếu tố Trung Quốc ở Lào.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1722
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_598.39 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.