Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1765
Title: Vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế
Keywords: Xã hội công nghệ thông tin
Công nghệ số
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Nhà nước
Chính phủ điện tử
Dân chủ
Pháp luật
Quyền con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 03+04 .- Tr.18-24
Abstract: Bài viết phân tích sự tác động của xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4,0 đến nhà nước và pháp luật, dân chủ, quyền con người; nhận thức mới về vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, cách thức điều chỉnh pháp luật nhằm khai thác có hiệu quả các cơ hội to lớn và giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1765
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.