Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17800
Title: Đánh giá rủi ro dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Hồng, Phi vũ
Keywords: Dự án đầu tư
Hình thức đối tác công tư (PPP)
Phân bố rủi ro
Quản lý xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.7-10
Abstract: Đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được triển khai thực hiện rất mạnh mẽ ở các nước trên thế giới và Việt Nam. Các dự án theo hình thức đối tác công ty PPP đòi hỏi một lượng vốn đầu tư vô cùng lớn do quy mô, tính đa dạng liên ngành cũng như mức độ rủi ro của chúng. Ngoài ra, các dự án PPP tận dụng được các kỹ năng, kinh nghiệm quản lý, tính năng động và đặc biệt và nguồn vốn của khu vực tư nhân do sự hạn chế và suy giảm về ngân sách của nhà nước. Tuy vậy, nhiều dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP tại TP. HCM đã được UBND và các sở ban ngành kêu gọi nhưng không thu hút được các nhà đầu tư. Một trong những nguyên nhân chính là do các rủi ro trong đầu tư dự án PPP chưa được xác định và phân bổ một cách thật hợp lý cho các bên đối tác công - tư. Chính vì vậy, bài báo này xác định các rủi ro tiềm năng, đánh giá mức độ tác động của chúng và đồng thời phân bổ rủi ro hợp lý nhất cho các bên liên quan trong dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17800
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.