Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17802
Title: Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong hội nhập thông qua giảm thiểu rào cản kết nối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Authors: Nguyễn, Thường Lạng
Keywords: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Hội nhập
Kinh tế tư nhân
Rào cản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 6 .- Tr.15-21,59
Abstract: Trên cơ sở phân tích, đánh giá rào cản kết nối kinh tế tư nhân Việt Nam với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gồm: hạn chế năng lực công nghệ, tài chính quản trị, nhân lực và các yếu tố khác so với yêu cầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), bài viết đề xuất giải pháp giảm thiểu rào cản để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam dựa vào sự dẫn dắt của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc khu vực kinh tế có tốc độ phát triển cao trong hội nhập của nền kinh tế Việt Nam nhiều thành phần.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17802
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.