Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17803
Title: Tái tạo giai tầng của đội ngũ trí thức Việt nam hiện nay( trường hợp ở khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long)
Authors: Hoàng, Thị Quyên
Keywords: Tái tạo giai tầng
Tái sản xuất thế hệ
Chuyển dịch xã hội
Địa vị nghề
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 6 .- Tr.22-28
Abstract: Trên cơ sở nguồn số liệu điều tra được chúng tôi thực hiện năm 2016-2017, với mẫu nghiên cứu là hơn 600 cán bộ công chức - những người đang giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và cơ quan đơn vị sự nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bài viết phân tích sự kế tục và chuyển dịch các địa vị nghề của một bộ phận đội ngũ trí thức nhằm làm rõ cơ chế chuyển giao các ưu thế và bất lợi xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác đang diễn ra trong xã hội Việt Nam đương đại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17803
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.